Bases - Convocatòria

XV Premi Biennal d'Investigació Ramon Trias Fargas sobre la síndrome de Down

Podran optar al premi tots els treballs que reuneixin els següents requisits:

 1. Han de ser treballs d'investigació inèdits i realitzats a Espanya. Es valorarà l'originalitat i l'interès científic. Tractaran sobre temes mèdics relacionats amb la síndrome de Down (genètics, perinatològics o mèdics en general) quedant exclòs el diagnòstic prenatal.
 2. Els treballs poden presentar-se en qualsevol de les llengües oficials de l'estat espanyol.
 3. L'extensió dels treballs no serà inferior a 20 pàgines a doble espai en format DIN–A4 i no podrà excedir de 50 pàgines.
 4. Les candidatures es poden presentar de forma individual o col·lectiva, recolzades per institucions científiques, acadèmiques o d'altres, vinculades amb la síndrome de Down, tant públiques com privades.
 5. A fi de preservar l'anonimat, a les còpies del treball no hi poden figurar dades o noms de llocs, persones o institucions que permetin identificar el/els candidat/s. Les còpies s'identificaran mitjançant un lema i la bibliografia inclosa en el text, anirà numerada.
 6. Es presentaran 3 còpies del treball en format paper, o bé 1 treball original en format paper i una còpia en suport informàtic. El treball original amb totes les dades identificatives –nom dels autors, bibliografia- així com l'original en suport informàtic s'entregaran en un sobre a part, tancat, amb el lema indicat a la portada.
 7. La dotació global del premi és de 6.000 €, essent potestat del jurat concedir aquesta quantitat a un sol treball o repartir-la entre un premi principal i un o dos accèssits de 1.000 € cadascun.
 8. El termini de lliurament d'originals finalitzarà el 30 de setembre de 2017.
 9. Si es considera oportú, el treball premiat es publicarà a la revista de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Això no exclou que els autors el puguin publicar posteriorment a d'altres revistes mèdiques.
 10. El Jurat estarà format per tres personalitats del món científic. El veredicte serà inapel·lable.
 11. El Jurat podrà declarar el premi desert en cas que el treballs presentats no tinguessin el nivell desitjat.
 12. El resultat es farà públic la darrera setmana d'octubre de 2017. El premi s'entregarà en un acte públic.
 13. Els originals hauran d'anar acompanyats d'una carta d'acceptació de les bases, signada per cadascun dels autors. També s'hi ha d'afegir les adreces, els telèfons i d'altres referències de contacte.
 14. Tota la documentació s'enviarà a la Fundació Catalana Síndrome de Down, Comte Borrell, 201-203, 08029 Barcelona. L'enviament es farà bé per correu certificat, bé per missatgeria, indicant al sobre "Premi Ramon Trias Fargas d'Investigació sobre la Síndrome de Down".
 15. Els treballs no premiats es retornaran als seus autors.