Missió

La nostra Visió

Un món en el qual les persones amb discapacitat participin de forma plena en la societat, en igualtat de condicions que la resta de la població.

La nostra Missió

Millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down o amb altres discapacitats intel·lectuals, facilitant la seva total inclusió en la societat i la consecució del màxim grau de benestar, autodeterminació, desenvolupament personal, respecte i dignitat.

Els nostres principis i valors

 • Drets Humans
  Les nostres inquietuds pel benestar i els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual estan basades en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), que afirma que les persones amb discapacitat han de poder exercir els seus drets i deures civils, polítics, socials i culturals en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans, drets corroborats també per la Convenció dels Drets de la Persona amb Discapacitat de l'ONU.
 • Concepte de discapacitat
  Compartim el concepte de l'OMS que entén la discapacitat com un fenomen complex, conseqüència de les interaccions entre les condicions de salut, els factors personals i les característiques de la societat en què es viu.
 • Normalització
  Treballem per promoure el canvi social i la priorització d'accions inclusives que tinguin en compte les necessitats de les persones amb discapacitat. Defensem el desenvolupament de polítiques transversals enfront de la formulació de polítiques específiques.
 • Autogestió
  Estem convençuts que les persones amb discapacitat intel·lectual són subjectes actius i capaços de gestionar la seva pròpia vida, amb el suport individualitzat necessari. Treballem perquè puguin aconseguir el màxim grau d'autonomia i autodeterminació, amb projecció social i de futur. Treballem també per facilitar-los la formació, l'accés a la informació i la màxima presència en els mitjans de comunicació perquè puguin parlar en nom propi i influir en la societat.
 • Suport a les famílies
  Reconeixem la importància de les famílies com a referent principal en la trajectòria vital de les persones. Creiem en la col·laboració entre les persones amb discapacitat, les seves famílies i els professionals com a eix principal de qualsevol provisió de suports, atencions i presa de decisions. Considerem que tant les persones amb discapacitat com les seves famílies han de participar activament en aquests processos, i les seves opinions s’han de tenir en compte en tot moment. Oferim acompanyament a les famílies perquè puguin gaudir de la màxima qualitat de vida possible.
 • Atenció integral
  Orientem el nostre treball cap a les persones amb discapacitat des de l'atenció integral, basada en un model bio-psico-social i personalitzat en totes les etapes de la vida. Així mateix, fomentem la seva participació en la societat de manera que els permeti desenvolupar al màxim les seves habilitats.
 • Salut
  Les persones amb discapacitat han de tenir el mateix accés a l'atenció sanitària que la resta de la població, segons les seves necessitats. Compartim la definició de l'OMS segons la qual la salut no només és l'absència de malaltia sinó l'estat de benestar físic, psicològic i social. Les persones amb discapacitat tenen dret a ser formades i informades sobre tots els aspectes relacionats amb la seva salut, inclosos els relatius a la reproducció.
 • Inclusió
  Treballem per una societat més justa i solidària. Creiem en la igualtat d'oportunitats i en la no-discriminació i valorem la diversitat com a font de riquesa. Les persones amb discapacitat han de tenir accés a tots els serveis públics i privats exactament igual que la resta de ciutadans.
 • Educació
  Totes les persones tenen dret a rebre educació. En el marc d'una societat inclusiva, els alumnes amb discapacitat tenen dret a ser escolaritzats en centres educatius ordinaris, juntament amb la resta dels seus companys. L'educació haurà de ser personalitzada per atendre les seves necessitats específiques.
 • Vida independent
  Les persones amb discapacitat tenen dret a decidir on i amb qui volen viure. Perquè això sigui possible han de disposar dels suports necessaris (formals i naturals) i d'unes polítiques d'habitatge que fomentin un mercat immobiliari accessible i assequible. Les persones amb discapacitat han de gaudir d'unes condicions de vida basades en les seves pròpies expectatives, gustos i preferències.
 • Capacitat Legal
  Totes les persones tenen els mateixos drets i deures. Les persones amb discapacitat han de disposar dels mecanismes necessaris per garantir el gaudi i l’exercici d’aquests, en condicions d'igualtat i per tal de preservar al màxim la seva autodeterminació.
 • Ocupació i formació professional
  Les persones amb discapacitat tenen dret a accedir al mercat laboral ordinari d'acord amb les seves competències i interessos. També tenen dret a rebre els suports necessaris i la formació professional contínua, per consolidar i promocionar la seva trajectòria laboral. Vetllem perquè les polítiques d'ocupació s'ajustin a les seves necessitats.
 • Oci i temps lliure
  Creiem que les persones amb discapacitat tenen dret a gaudir del seu temps lliure amb uns nivells òptims de qualitat. Entenem que el seu oci ha de ser inclusiu i normalitzat, i ha de fomentar l'autodeterminació com a factor fonamental.
 • Investigació
  Treballem per liderar, a nivell internacional, la investigació i la divulgació dels avenços biomèdics i psicosocials sobre la síndrome de Down i la discapacitat intel·lectual. Treballem en la recerca de nous models d'atenció en totes les etapes de la vida i estem compromesos amb la innovació, el desenvolupament i la qualitat de la prestació de tots els nostres serveis. Volem compartir amb la societat els resultats de les nostres investigacions i bones pràctiques mitjançant la sensibilització, la divulgació i la formació.¡
 • Gestió eficient
  Estem compromesos socialment amb la gestió eficaç i eficient dels recursos que gestionem, ja siguin públics o privats, i del seu repartiment equitatiu. Considerem imprescindible la transparència en les activitats, comptes de resultats i balanços, per merèixer la confiança de la societat.
 • Seguiment i avaluació dels nostres serveis
  Tots els nostres serveis són revisats i avaluats amb regularitat amb la finalitat de garantir la seva adequació a les necessitats canviants de les persones i de la societat, i per aconseguir la millora contínua en la qualitat del nostre sistema de gestió. Les persones amb discapacitat i les seves famílies han de tenir l'oportunitat de participar en aquest procés.
 • Equip humà
  Per dur a terme els nostres objectius treballem amb un equip humà multidisciplinari, integrat en un projecte comú, compromès amb la missió de la Fundació, els seus principis i els seus valors. Creiem en el desenvolupament continu de tots els membres del nostre equip a través de la seva formació i la seva participació. El nostre model organitzatiu està basat en la comunicació i en la responsabilitat individual, proveït de sistemes d'informació, avaluació i control de l'activitat i orientat a la satisfacció de les persones que atenem.

Els nostres objectius

 • Creació, ampliació i millora dels serveis que a cada moment es considerin rellevants per cobrir les necessitats que sorgeixen.
 • Ésser un òrgan permanent d'estudi, recerca i formació en els àmbits biomèdic, psicològic, pedagògic i social.
 • Qualsevol altre activitat relacionada amb els anteriors objectius, que respongui a les necessitats socials, personals i familias de les persones amb discapacitat.