Normes de publicació

L’objectiu de SD-DS Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down és, d’una banda, recollir els coneixements actuals sobre els aspectes mèdics de la síndrome de Down i fer-ne una permanent revisió i actualització, des dels avenços més prometedors en ciències bàsiques, com la biologia molecular i la genètica fins a la pràctica diària; i, d’altra banda, tractar aquells aspectes psicopedagògics que per la seva relació amb el camp mèdic puguin tenir un interès pràctic per als pediatres generalistes i especialistes relacionats amb la síndrome.

SD considerarà per a la seva publicació treballs clínics o d’investigació relacionats amb la síndrome de Down en totes les seves branques.

Normes de publicació

 • Treball original o de revisió
  Treball d’investigació, preferentment prospectiu, sobre epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, anatomia patològica, clínica, i mètodes de diagnòstic o terapèutics. Els dissenys recomanats són de tipus analític, en forma d’enquestes transversals, estudis de casos i controls, estudis de cohort i assaigs controlats. O bé, treballs de revisió o divulgació d’aspectes diversos. Extensió màxima: 25.000 espais (resums inclosos), i un màxim de 10 taules i/o figures. Hom recomana que el nombre de signants no sigui superior a 6 i el de referències bibliogràfiques no superi les 20.
 • Cas Clínic
  Extensió màxima: 8.000 espais (resums inclosos) i fins a 4 taules i/o figures. Nombre de signants no superior a 6 i el de referències bibliogràfiques no superior a 8.
 • Clínica i pràctica. Aportacions des del punt de vista pràctic que, conjuntament amb els aspectes mèdics, constitueixin aspectes que afavoreixin l'atenció a les persones amb síndrome de Down: psicopedagògics, bioètics, legals, complementàries, etc. Extensió màxima: 12.000 espais (resums inclosos) i fins a 4 taules i/o figures. Nom de signants no superior a sis i el de referències bibliogràfiques les 10.

Presentació i estructura dels treballs:

D’acord amb les recomanacions del Comitè Internacional d’Editors de Revistes Mèdiques pels requisits d’uniformitat dels manuscrits presentats a revistes biomèdiques (estil Vancouver).

Fulls DIN A4, mecanografiats a doble espai i amb marges suficients, numerats correlativament. Es recomana també la tramesa d’una còpia del treball en suport magnètic.

S'indicaran: títol del treball; nom i, preferentment, primer cognom dels autors, si són dos, units amb un guió, nom i adreça completa del centre de treball i adreça per a la correspondència. Es farà constar expressament si part del treball ha estat objecte de presentació en alguna reunió simposi o congrés, si ha estat guardonat amb algun premi i si ha rebut alguna subvenció.

 • Resum
  Els treballs per publicar en les seccions de treballs originals o de revisió, casos clínics i avenços psicopedagògics, hauran d’anar acompanyats d’un resum d’un màxim de 250 paraules en l’idioma de presentació i en anglès precedits pel títol del treball en aquests mateixos idiomes. No contindrà dades que no es trobin en el text. Hom indicarà fins a cinc paraules clau, d’acord amb l’Index Medicus.
 • Redacció
  Es recomana la redacció en impersonal. Convé dividir clarament els treballs en apartats. Els originals en Introducció, Material o Pacients i Mètodes, Resultats i Discussió. Els casos clínics en Introducció, Observació clínica i Discussió. El text dels avenços psicopedagògics, després del resum, serà desenvolupat lliurement per l’autor.
 • Agraïments
  S’han d’especificar breument les contribucions que requereixen un agraïment especificant el tipus d’ajuda —tècnic o material— quan n’hi hagi.
 • Bibliografia
  Les referències dels articles Original i Cas Clínic seran numerades en el text per ordre d’aparició entre parèntesi i recollides en un full a part, seguint les normes de Vancouver. En els articles Avenços psicopedagògics les referències no estaran numerades i es recolliran en un full a part ordenades alfabèticament. En tots els casos, qualsevol citació que figuri en el text ha de constar expressament referenciada en la bibliografia.
 • Taules
  Mecanografiades en fulls independents i numerades en xifres romanes. Han de ser esmentades en el text. Tindran un títol a la part superior. Si hi ha sigles, cal que s’expliquin al peu de la taula. Cal evitar repeticions entre taules, figures i text.
 • Figures
  Les indispensables per a la bona comprensió del text. Es numeraran per ordre d’aparició en el text en xifres aràbigues. En un full a part, es mecanografiaran els peus. Les gràfiques i dibuixos han de realitzar-se amb impressió d’alta qualitat i lliurar-se en paper, indicant al dors, el nom del primer autor, la part superior de la figura i el seu número. Si s’utilitzen fotografies de persones, aquestes no han de ser identificables o bé han d’anar acompanyades d’un permís escrit per a la seva utilització.
 • Acrònims, abreviatures, símbols i unitats
  És desitjable emprar el mínim d’acrònims. En tot cas, s’han de definir en el moment de la seva primera aparició. En els mesuraments hematològics i bioquímics s’utilitzarà el sistema mètric d’acord amb el sistema internacional d’unitats (SI).
 • Tramesa dels originals
  Juntament amb una carta de presentació on constarà l’acceptació de tots els signants, així com la certificació de l’autoria i propietat, s’enviaran a la secretaria de la FCSD.

S’acusarà recepció dels originals i s’informarà de la seva acceptació i data de possible publicació. Quan l’article es trobi en premsa, l’autor rebrà unes proves impreses per corregir, que procurarà retornar en les 48 hores següents a la seva recepció.

Els editors podran suggerir modificacions en el text quan les creguin necessàries, i també refusar la publicació dels treballs que no considerin adequats.

Secretaria de redacció:

Fundació Catalana Síndrome de Down
SD-DS Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down
Secretaria de redacció
c/ Comte Borrell, 201-203, entresòl
08029 Barcelona. Spain 
Tel. 93 215 74 23
Fax 93 215 76 99
biblioteca@fcsd.org

La FCSD no es responsabilitza ni s’identifica necessàriament amb les opinions emeses pels autors dels articles.

Amb la col·laboració de:

Laboratorios Leti

Esteve

Ferrer