Política de privadesa

AVIS LEGAL ALS USUARIS

PROTECCIÓ DE BASE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LLEGIU ATENTAMENT L'AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SOL·LICITATS

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, amb domicili a la ciutat de Barcelona, codi postal 08029, carrer Comte Borrell, 201-203, entresòl, 3a, amb el CIF número G-08.897.696, i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (en endavant, FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN), en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informa que les dades que vostè facilita a través dels formulari de la pàgina web www.fcsd.org , s'inclouen en un fitxer de dades personals que ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Les dades aquí recollides seran tractades per FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, amb la finalitat exclusiva de gestionar l'atenció a les consultes que els usuaris realitzen a través dels formularis.

Els comentaris no seran publicats directament sinó que, amb caràcter previ, s'han de sotmetre a la revisió de FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, podent ser descartats si contravenen els bons costums, són grollers o malintencionats o infringeixen drets de tercers. Sense perjudici d'això, FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN no serà responsable dels efectes que la publicació dels comentaris pugui causar als seus autors i/o a tercers.

Les consultes es limitaran a assumptes directament relacionats amb la pàgina web. Les consultes sobre aspectes confidencials o privats de FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN i/o dels seus empleats i/o autors representats, seran directament descartades i no ateses, així com també aquelles que siguin comentaris grollers o malintencionats i que no respectin els bons costums.

Les consultes realitzades es regiran per les següents condicions:

Les respostes a les consultes formulades pels usuaris tenen un caràcter principalment informatiu, i estan dirigides únicament i exclusivament a complementar. La informació facilitada a través d'aquestes respostes no supleix, sota cap circumstància, l'atenció mèdica prestada de forma directa per un facultatiu al seu pacient, ni substitueix tractaments mèdics que pugui estar seguint l'usuari o un tercer. Les respostes no tenen cap pretensió prescriptiva ni recomanació i sempre han de circumscriure en el marc informatiu de la web www.fcsd.org . Les respostes a les consultes no són cap diagnòstic ni recomanen cap tractament, de manera que qualsevol altra valoració fora d'aquest context serà de responsabilitat exclusiva de l'usuari o de qualsevol persona que pugui tenir accés a la informació de la resposta.
L'ús que faci l'usuari de la informació que se li faciliti en la resposta és de responsabilitat exclusiva d'aquest, així com també de les conseqüències, tant personals com materials resultants d'aquest ús que puguin afectar a l'usuari i/o a terceres persones. FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN queda totalment eximida de qualsevol responsabilitat.
El registre de menors d'edat de 18 anys no està permès. Si algun registre revelés que l'usuari és un menor d'edat, es reserva el dret d'anul·lar. FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN no es fa responsable dels efectes o conseqüències que els registres de menors d'edat puguin ocasionar. En qualsevol moment, els pares tutors d'un menor que hagi emplenat els formularis sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals per mitjà d'un missatge a la següent adreça de correu electrònic administracio@fcsd.org, indicant la referència "LOPD".

Amb l'enviament de les dades personals a través del formulari respectiu, l'usuari atorga el seu consentiment per tal que FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN pugui disposar de les seves dades personals per les finalitats abans exposades. L'usuari ha de facilitar dades veritables i actualitzades. FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que pugui provocar la publicació de les dades, o bé unes dades falses o errònies.

Per la seva banda, es compromet a que les dades personals facilitades per l'usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d'evitar accessos i tractaments no autoritzats.

Igualment, FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN, en compliment de l'article 5 de la LOPD, informa que el fet de facilitar les seves dades personals a través de l'enviament dels formularis, és de caràcter facultatiu i que, en qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l'interessat haurà de dirigir la seva reclamació a FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN mitjançant un correu electrònic a l'adreça administracio@fcsd.org, indicant en la referència del missatge "LOPD", i detallant en el mateix les dades que vol modificar o cancel·lar.

En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de Conservació de Dades Relatives a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públiques de Comunicacions, FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN retindrà, amb caràcter general, durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i màxim de dos anys, segons s'estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per identificar l'origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. L'obligació de retenció de les dades no afectarà el secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per finalitats diferents de les indicades en l'esmentada llei.

Sempre que FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN enviï informació comercial a través del correu electrònic dels usuaris, la paraula "publicitat" apareixerà en l'inici del missatge que enviï FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN.

Sense perjudici d'això i, al marge del tractament que porti a terme FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN en el marc de la LOPD, als efectes del compliment de les finalitats descrites, els usuaris saben i coneixen que part de l'objecte de la secció "Comparteix "és la publicitat de les dades, és a dir que, alguns camps del mateix seran accessibles per altres usuaris.

FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN no és responsable de les conseqüències i efectes que la publicitat d'aquestes dades - inclosa informació personal que l'usuari, de forma lliure, decideixi donar a conèixer- puguin comportar a l'usuari, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones. La participació a través de "Comparteix" és totalment voluntària, i no és obligatòria. La publicitat de les dades facilitades no està subjecta a cap garantia de confidencialitat, ni del dret a la intimitat, ja que l'usuari decideix, de forma voluntària, que siguin públics i puguin ser compartits en xarxes socials. En conseqüència, exclusivament l'usuari és responsable de tots els fets, situacions, incidències, problemes, entre d'altres, de forma indicativa però no limitativa, que poguessin ocasionar-se arran de la publicació de les dades comunicades pel propi usuari.

Enviament de CV.

La FUNDACIÓ CATALANA SÍNDROME DE DOWN posa en el seu coneixement que les dades que vostè ens ha proporcionat s’incorporen a un arxiu amb la finalitat de disposar del seu currículum per a portar a terme possibles processos de selecció de personal si el seu perfil s’ajusta a la nostra necessitat.

Mentre no cancel·li expressament, les seves dades personals dels nostres fitxers, entenem que està interessat en formar part d’aquests possibles processos de selecció.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens  facilita  i en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei mitjançant escrit dirigit a la Fundació Catalana Síndrome de Down.

Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals li preguem que ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi de les mateixes

La Fundació Catalana Síndrome de Down l'informa que les seves dades seran tractades de forma confidencial i són utilitzades exclusivament de forma interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedirem ni comunicarem les seves dades a tercers, llevat dels casos previstos per la llei.

Per a qualsevol qüestió respecte a la Política de Protecció de Dades Personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres.