Valoració de dependència

En els darrers anys el reconeixement oficial de la situació de dependència s’ha convertit en un altre requisit bàsic per sol·licitar ajudes importants en les activitats de la vida diària. Per això, us recomanem a les persones que encara no hagin sol·licitat la valoració de dependència que iniciïn aquest procediment adreçant-se als equips de serveis socials dels seus Ajuntaments o a qualsevol oficina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tradicionalment, el certificat de discapacitat (algunes famílies potser el teniu com a certificat de disminució, d’acord amb la nomenclatura anterior) ha estat el procés administratiu que acredita legalment la discapacitat que algú presenta. El certificat de discapacitat s’expressa en un percentatge (%), en funció del qual la persona accedeix a diversos drets, serveis o prestacions (pensió d’orfandat, ajuts tècnics, serveis residencials, etc).  

En els darrers anys, el reconeixement oficial de la situació de dependència s’ha convertit en un altre requisit bàsic per les persones que per l'edat, una malaltia o una discapacitat, necessiten ajudes importants en les activitats de la vida diària. La valoració de dependència s’expressa en un grau (no depenent, grau 1, grau 2, o grau 3) que dóna accés a prestacions econòmiques i a serveis socials reconeguts per la Llei de la dependència (ajut per cuidador no professional, teleassistència, etc).

Cada cop és més habitual acreditar aquests dos procediments per determinar les compatibilitats i les incompatibilitats de prestacions o serveis als que una persona té dret. Per exemple, per accedir al servei de suport a la vida independent «Me’n vaig a casa» de la Fundació, cal disposar del certificat de discapacitat (>33%) que dóna dret aquesta prestació però també la valoració de dependència per acreditar que es tracta d’una persona no depenent o amb una dependència màxima de grau 1.

Per tot això, aconsellem a les persones que encara no hagin sol·licitat la valoració de dependència que iniciïn aquest procediment adreçant-se als equips de serveis socials dels seus Ajuntaments o a qualsevol oficina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  

Si tenen teniu dubtes o necessiteu qualsevol informació, podeu contactar amb el vostre professional de referència a la Fundació (tel. 932 157 423) o amb la treballadora social, Sra. Núria Ferrer (nferrer@fcsd.org).

Un cop tingueu feta la valoració, porteu-nos una fotocòpia de la resolució per tal que puguem introduir-la al vostre l’historial.