De conformitat amb el que es disposa en la normativa relativa a protecció de dades, FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN (Tlf.: 932157423/ Email: protecciondedatos@fcsd.org), domiciliada en C/Comte Borrell, 201-203, entresòl, 08029, Barcelona, amb CIF G08897696, l’informa que les seves dades es podran utilitzar per a gestionar les comunicacions que pogués mantenir amb el personal d’aquesta entitat. En aquest sentit, l’informem que la base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim de l’entitat per al tractament de dades de contacte i empresaris individuals. Així mateix, l’informem que les seves dades personals es conservaran mentre el tractament romangui emparat en l’interès legítim basat en la gestió de comunicacions, en aquest cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig d’aquests, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció d’aquestes.

No es preveu dur a terme comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal, ni es preveu dur a terme transferències de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea.

En el cas que desitgi exercitar els drets que li assisteixen d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament, li preguem remeti un escrit dirigit a FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN, a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, amb la referència Protecció de Dades Agenda – Contactes, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. Així mateix, l’informem que vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN a la direcció indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, amb la referència Protecció de Dades Agenda – Contactes, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, sense que aquesta revocació del consentiment afecti el tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En tot cas, vostè podrà, si entén que els seus drets han estat vulnerats, interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901 100 099, i lloc web www.agpd.es

La informació continguda en el present missatge de correu electrònic és confidencial i el seu accés únicament està autoritzat al destinatari original d’aquest, quedant prohibida qualsevol comunicació, divulgació, o reexpedició, tant del missatge com del seu contingut. En el cas que vostè no sigui el destinatari autoritzat, li preguem esborri el contingut del missatge i ens comuniqui aquesta circumstància a través d’un missatge de correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@fcsd.org o al telèfon 932157423.

Accessibility