);

Graella d’activitats complerta 2019

Sol·licitud de reducció de quotes

1. OBJECTE 

La Fundació disposa d’una àmplia oferta de serveis, alguns dels quals són gratuïts pels usuaris i d’altres que requereixen del pagament d’una quota.

La voluntat de la Fundació ha estat sempre fer arribar tots els seus serveis a totes aquelles persones que ho necessitin per tal de que es puguin beneficiar d’aquests, per això estableix unes mesures de reducció de quota per aquells usuaris que necessitin dels nostres serveis i que tinguin dificultats per accedir al pagament de les quotes que  aquests comportin.  

2. ABAST 

Tots els serveis  de la Fundació

3. RESPONSABILITATS

 • Tot el personal: Derivar les famílies al Treballador Social del servei d’Atenció a Famílies en el moment que es detecten problemes econòmics.
 • Servei d’Atenció a Famílies: Atendre i informar les famílies dels drets i obligacions en vers el procés de la Reducció de quota. Emetre informe en aquells casos que la situació socio econòmica  agreugi la situació familiar. Traslladar tota la documentació a Administració.
 • Departament d’administració: Emetre resolució de la sol·licitud en un termini de 15 dies, i comunicar-la a la família via correu electrònic. Informar la família de l’import de la Reducció de quota a retornar, un cop rebut l’import de la beca MEC. Actualitzar anualment els criteris de valoració.

 

4. DESENVOLUPAMENT

Serveis als quals es pot aplicar una reducció de quotaEs pot sol·licitar reducció de quota per a tots aquells serveis i activitats, l’ús dels quals comporti un pagament per part de l’usuari o la seva família, així com per la quota de soci.

Quantia de la reduccióNo hi ha una quantia màxima de reducció.

S’estableix que els nens que depenguin d’un CRAE, obtindran una reducció de quota del 50%

La quota mínima a pagar són 5 euros per activitat.

Criteris de valoracióL’aprovació de la reducció de quota queda sotmès a la valoració a partir d’uns criteris basats en la renda per càpita, això és el resultat de dividir la renda familiar entre el número de membres que la integren.

Per al càlcul de la renda familiar se seguiran els mateixos criteris de càlcul que els establerts pel Ministeri de la Presidència en el D-Real Decret pel que s’estableixen els umbrals de renda i patrimoni familiar i les quanties per les beques i ajuts a l’estudi.

Per a facilitar-ne el càlcul, el Departament d’Administració utilitzarà la plantilla R- Càlcul Renda Familiar

Les reduccions de les quotes podran ser sol·licitades per les famílies la renda de les quals no hagin superat l’any anterior els topes establerts pel Ministeri de la Presidencia en la seva regulació anual de les beques i ajuts a l’estudi en general.

El Departament d’Administració actualitzarà anualment aquests imports, segons el Real Decret en vigor (D-Real Decret pel que s’estableixen els umbrals de renda i patrimoni familiar i les quanties per les beques i ajuts a l’estudi):

 • Famílies d’un sol membre: 13.236,00 euros. 
 • Famílies de dos membres: 22.594,00 euros
 • Famílies de tres membres: 30.668,00 euros. 
 • Famílies de quatre membres: 36.421,00 euros. 
 • Famílies de cinc membres: 40.708,00 euros. 
 • Famílies de sis membres: 43.945,00 euros.
 • Famílies de set membres: 47.146, 00 euros
 • Famílies de vuit membres: 50.333,00 euros

Beques del MECLes famílies que siguin beneficiàries de reducció de quota i per aquelles activitats que puguin sol·licitar la beca del MEC, es comprometen a fer-ho, així com a retornar la reducció concedida en la quantitat proporcional a la beca finalment cobrada respecte al cost de la totalitat de la activitat. En cas de dificultats econòmiques afegides, la Fundació es reserva el dret de condonar part d’aquesta quantitat.

La família haurà de presentar la resolució del ministeri a administració, abans de l’acabament del curs escolar al departament d’administració (yramirez@fcsd.org). En un termini de 15 dies des de la recepció, s’informarà de l’import a retornar i es carregarà un rebut bancari.

L’incompliment d’aquest compromís suposarà no poder demanar reducció de quota en cursos successius.

Com sol·licitar la reducció de quotaCaldrà demanar visita amb la treballadora social de la Fundació del servei d’atenció a famílies, aportant la següent documentació:

 • Certificat de convivència
 • Declaració de la renda de l’any  anterior
 • Tota aquella documentació que pugui acreditar una determinada situació especial no reflectida en la última declaració de la renda aportada (atur, etc)
 • Rebuts de prestacions socials i ajuts rebuts per dependència i/o discapacitat
 • Document Sol·licitud signada

Tot i que els criteris econòmics i altres requisits actuen com a pauta general, per a la concessió de reducció de quotes, la Fundació farà una valoració global del cas, tenint en compte, si cal,  altres circumstàncies socio econòmiques que agreugin la situació familiar, sempre i quan aquestes puguin ser acreditades. En aquest cas, la treballadora social emetrà un informe que s’adjuntarà a la documentació anterior.

El termini per resoldre una sol·licitud serà de 15 dies des del moment que s’entrega tota la documentació. 

El Departament d’administració comunicarà al sol·lictant la Resolució via correu electrònic.

Duració dels ajuts i terminisEls ajuts es poden demanar en qualsevol mes de l’any.

Els ajuts són vigents fins a la finalització del curs escolar en que s’ha sol·licitat. En cas que canviï  la situació socio econòmica familiar, el sol·licitant es compromet a informar a la Fundació.

Les reduccions de quota concedides s’hauran de renovar anualment al mes de juny, presentant una nova sol·licitud.

La concessió de la reducció de la quota, tindrà validesa des de la data de la resolució, pel que cal sol·licitar-la abans de l’inici de l’activitat.

El termini per resoldre una sol·licitud serà de 15 dies des del moment que s’entrega tota la documentació. Si aquest temps coincideix amb un pagament la família haurà de pagar íntegrament la quota fins que no rebi l’aprovació de la reducció. 

Requisits per a mantenir la reducció de quotaLes persones beneficiàries de la reducció de quota, a més dels requisits abans assenyalats, hauran de comprometre’s a assistir a les sessions de l’activitat, amb un màxim de tres absències sense justificar, així com al compliment en el pagament de la quota acordada. En aquest sentit, el no pagament de dos rebuts serà causa de revisió  de l’ajuda.

 

Fes la teva sol·lictud