Presentació

La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) és una entitat privada, sense ànim de lucre, que fou constituïda el 30 de març de 1984 i declarada d’utilitat pública el 24 d’octubre del mateix any. Està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 61.

La Fundació va néixer com a iniciativa d’un grup de pares i professionals amb l’objectiu d’aprofundir sobre la síndrome de Down (SD) a través de la recerca i l’experiència pràctica en els camps de la pedagogia, la psicologia, la medicina i l’àrea social. Ha comptat des dels seus inicis, quan s’ha considerat necessari, amb la valuosa aportació i participació directa dels científics internacionals més prestigiosos relacionats amb temes que afecten la síndrome de Down.

L’equip tècnic està format per professionals de la psicologia, pedagogia i medicina i compta amb un grup d’assessors científics. El caràcter pioner de la Fundació, la constitueix en punt de referència consultat per entitats públiques i privades de dins i fora de l’Estat espanyol. L’esperit que vol transmetre la FCSD és el que les persones amb la síndrome de Down tenen unes capacitats inherents i un dret a rebre els recursos adequats a les seves necessitats individuals, per tal d’optimitzar el seu desenvolupament.

Visió

Un món en el qual totes les persones participin en igualtat de condicions en la societat, com a ciutadans de ple dret.

Missió

Acompanyar de manera sostenible les persones amb síndrome de Down, en altres situacions de discapacitat* intel·lectual, o amb qualsevol tipus de vulnerabilitat, i les seves famílies, en l’assoliment de les seves necessitats, l’expressió del seu potencial màxim, i la seva plena inclusió, tot vetllant pel seu benestar, respecte i dignitat en el seu recorregut vital.

*Aquest concepte va ser teoritzat per Vincent Assante, relator del Consell Econòmic i Social francès, i posa èmfasi en el fet que la discapacitat és una situació que depèn de l’entorn, no de les capacitats de la persona.

Els nostres valors

 • Drets Humans: La FCSD treballa pel compliment del propòsit, dels principis generals i dels diferents articles de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
 • Sostenibilitat: La FCSD treballa per garantir un creixement que asseguri les necessitats del present sense comprometre les necessitats del futur, tant a nivell econòmic com de preservació de l’entorn.
 • Innovació i recerca: Portar a terme accions per descobrir nous coneixements i compendre empiricament el context de la FCSD per tal d’avançar en la millora dels serveis.
 • Excel·lència: La FCSD treballa per aconseguir la millora contínua quant a satisfacció i fidelització de les nostres parts interessades minimitzant, alhora, els riscos associats als nostres serveis.
 • Compliance i transparència: La FCSD es compromet a complir els requisits dels nostres clients, els legals aplicables i altres requisits subscrits fomentant la màxima transparència.

Principis

 • Declaració Universal dels Drets Humans
  Les nostres inquietuds pel benestar i els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual estan basades en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), que afirma que les persones han de poder exercir els seus drets i deures civils, polítics, socials i culturals en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans, drets corroborats també per la Convenció sobre els Drets de la Persona amb Discapacitat de l’ONU (2006), ratificada per l’Estat espanyol l’any 2007.
 • Visibilitat, conscienciació social i inclusió
  Valorem la diversitat com a font de riquesa i treballem perquè les persones en situació de discapacitat tinguin visibilitat respecte el conjunt de la societat, fet que contribueix a aconseguir l’objectiu d’assolir la seva inclusió a través de la conscienciació social. Defensem el desenvolupament de polítiques transversals enfront de la formulació de polítiques específiques.
 • Promoció de la salut en totes les seves dimensions
  Compartim la definició de l’OMS segons la qual la salut no només és l’absència de malaltia sinó l’estat de benestar físic, psicològic i social. Per tal que les persones amb síndrome de Down o altres situacions de discapacitat puguin tenir les mateixes oportunitats de gaudir d’una salut plena, l’atenció sanitària i psicològica és bàsica, però també ho són la inclusió en la societat i en l’educació, la promoció de l’autogestió i la vida independent, a partir d’iniciatives d’inserció laboral, de promoció del gaudiment de l’oci, etc. També tenen dret a ser formades, informades, a opinar i a decidir sobre tots els aspectes relacionats amb la seva salut, incloent-hi els relatius a la reproducció (Llei 21/2000 de 29 de desembre).
 • Atenció global i individualitzada
  Estem convençuts que les persones en situació de discapacitat són subjectes actius i capaços de gestionar la seva pròpia vida, amb el suport individualitzat necessari. Pensem que tenen el mateix dret que qualsevol altra persona a rebre una atenció global. Les particularitats de la seva condició fan que sigui especialment necessària aquesta atenció global per tal de detectar de manera precoç i proactiva les necessitats d’atenció sanitària psicològica, pedagògica, emocional i social. Alhora, cada persona, individualment, ha de poder gaudir d’una atenció que tingui en consideració la seva singularitat, és a dir una atenció individualitzada a través de la qual el medi és adaptat a cada situació personal.
 • Pla de salut de Catalunya i Carta de drets i deures
  En els últims anys, el Pla de salut de Catalunya fa especial esment als grups de població amb necessitats específiques i, en les àrees prioritàries del Pla per als anys 2016-2020, s’inclouen les persones amb discapacitat. Pel que fa a la Carta de drets i deures, —contracte social que el sistema sanitari estableix amb la ciutadania—, revisada i actualitzada l’any 2016, fa referència explícita a l’equitat i la no-discriminació de les persones, a la protecció i la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia i a l’autonomia i la presa de decisions, aspectes tots ells que impregnen els nostres principis i valors.
 • Atenció a les famílies, els tutors, els cuidadors i a l’entorn més proper de la persona
  Reconeixem la importància de les famílies com a referent principal. Creiem en la col·laboració entre les persones en situació de discapacitat, les seves famílies i els professionals com a eix principal de qualsevol provisió de suports, atencions i presa de decisions. Considerem que tant les persones com les seves famílies han de participar activament en aquests processos, i les seves opinions han de ser tingudes en compte en tot moment. Oferim acompanyament a les famílies perquè puguin gaudir de la màxima qualitat de vida possible. En absència, o com a complement de la família, el tutor, el cuidador i altres figures de l’entorn més proper de la persona rebran la mateixa consideració que els familiars.
 • Cuidar el professional
  Sobre els professionals de la FCSD recau la prestació d’atenció directa a persones que solen tenir moltes necessitats. És imprescindible cuidar aquests professionals per tal que puguin assolir els objectius de prestar la millor atenció a les persones i al seu entorn. Una bona selecció de professionals, la formació continuada, la promoció del bon tracte i del treball en equip, facilitar la promoció professional donant visibilitat a les iniciatives, posar en valor la feina feta, assegurar unes condicions de treball adients, etc. són elements que ens permeten oferir el millor servei possible.
 • Innovació i recerca
  La innovació és un dels motors principals de la FCSD des dels seus orígens. Els serveis prestats per la FCSD han estat considerats com de referència i han estat incorporats per organitzacions de fora de l’àmbit directe d’atenció de la FCSD. Igualment, estem oberts a la incorporació d’experiències innovadores de tercers. En relació amb la recerca —entesa com l’aportació al coneixement científic sobre les persones en situació de discapacitat, i la comunicació d’aquest coneixement—, permet estendre l’obra de la FCSD més enllà del seu àmbit d’actuació. D’altra banda, la recerca relativa a les persones amb síndrome de Down s’ha de regir pels mateixos principis ètics que la que es practica envers qualsevol altra persona. Així mateix, s’ha d’incentivar la participació de les persones amb SD i del seu entorn en la valoració i la priorització d’aquells estudis científics que puguin ser més profitosos per a la millora de la seva salut i de la seva qualitat de vida en general.
 • Sostenibilitat
  Les necessitats de les persones amb síndrome de Down, altres situacions de discapacitat o qualsevol tipus de vulnerabilitat són variables en el temps, de manera que algunes disminueixen a mesura que s’assoleixen determinats objectius, però d’altres creixen —per exemple l’augment de l’esperança de vida de les persones amb síndrome de Down ha posat de manifest necessitats no detectades fins no fa massa— de manera que cal adaptar-se a aquestes necessitats amb una gestió sostenible, no només mitjançant una gestió econòmica eficient, sinó també, en un sentit més ampli, incorporant a la cartera de serveis les prestacions i les millores que siguin necessàries, viables i perdurables en el temps.
 • Transparència i rendiment de comptes
  La FCSD és una entitat de caràcter privat sense ànim de lucre, amb esperit de servei a les persones. El detall de les aportacions de diferents entitats, públiques i privades, que permeten l’oferta dels nostres serveis, estan disponibles per a qualsevol ciutadà. Igualment, l’activitat que es desenvolupa, tant pública com privada, es dona a conèixer periòdicament. Entenem que l’obra social que desenvolupa la FCSD implica el rendiment de comptes, no només als patrons de la FCSD, sinó al conjunt de la societat per a la qual treballa.
 • Concepte de discapacitat
  Entenem el concepte de discapacitat com a fenomen complex, conseqüència de les interaccions entre les condicions de salut, els factors personals i les característiques de la societat en què es viu (OMS), i parlem de situació de discapacitat emfasitzant que és un fet que depèn de l’entorn i no de les capacitats de la persona (V. Assante). Pel que fa específicament a la síndrome de Down, cal destacar que no és una malaltia, sinó una condició genètica que suposa la trisomia del cromosoma 21.
 • Cultura de qualitat
  La nostra cultura prioritza i aposta per una millora contínua en la satisfacció de les necessitats de les persones que utilitzen els nostres serveis (i les seves famílies).
 • Autodeterminació
  Les persones han de disposar dels mecanismes necessaris per garantir el gaudi i l’exercici dels seus drets i deures (capacitat legal), com també de les mesures que facin falta per entendre i comprendre el seu entorn (accessibilitat cognitiva) en condicions d’igualtat i per tal de preservar al màxim la seva autodeterminació.

   

Els nostres objectius

 • Creació, ampliació i millora dels serveis que en cada moment es considerin rellevants per cobrir les necessitats que sorgeixin.
 • Ésser un òrgan permanent d’estudi, recerca i formació en els àmbits biomèdic, psicològic, pedagògic i social.
 • Desplegar qualsevol iniciativa o activitat relacionada amb els anteriors objectius, que respongui a les necessitats socials, personals i familiars de les persones amb síndrome de Down, en altres situacions de discapacitat.

Història

 • S’aprova per unanimitat, a les Corts Generals, la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI), impulsada per Ramon Trias Fargas, president de la Comissió redactora i cofundador de la FCSD.
 • El 30 de març es constitueix la FCSD. És declarada d’utilitat pública el 24 d’octubre.
 • Creació d’un Servei General d’Informació i Atenció a la Persona amb SD.
 • Creació del Servei d’Estimulació Precoç (més endavant Servei d’Atenció Primerenca-SAP), acreditat pel Child Development and Mental Retardation Center, de la Washington University.
 • Inauguració del Centre de Documentació Begoña Raventós (CDBR), especialitzat en SD i ampliat a tot tipus de discapacitat.
 • El Departament de Sanitat i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya crea el Programa Sectorial d’Estimulació Precoç, que inclou el SAP de la FCSD. A partir d’aquest moment s’atenen infants amb altres discapacitats.
 • I Jornades Internacionals sobre la SD: «Estat de la qüestió. Avenços mèdics i psicopedagògics». Biennals.
 • Elaboració del primer «Programa de salut preventiu per a persones amb SD» d’Espanya, inspirat en el Down Syndrome Checklist de M. Coleman i P. T. Rogers. Cobreix 12 especialitats. Actualment en són 19.
 • Creació del Servei de Seguiment per a infants amb SD integrats en escoles ordinàries.
 • Neix Síndrome de Down, Treballs i Resums Científics per a Professionals, primer butlletí quadrimestral i gratuït per a pediatres de Catalunya, traducció al català de Papers and Abstracts for Professionals.
 • Primer curs de postgrau d’Especialització en Psicopatologia Infantil: estudi i tractament, organitzat conjuntament amb la Universitat de Barcelona (UB). Realitzat fins l’any 1990.
 • Primers Grups de pares.
 • La FCSD és membre fundador de l’European Down Syndrome Association (EDSA).
 • Creació del Centre Mèdic Down (CMD), avalat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Inauguració d’una ludoteca especialitzadaFins l’any 1997.
 • El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya autoritza el Servei de Seguiment, que es denominarà Servei de Seguiment i Suport Psicopedagògic, per als Cicles Inicial i Mitjà. Mitjançant teràpies de grup específiques per a nens i nenes amb la SD, es treballen aspectes com la identitat, el joc simbòlic, la comunicació, la relació amb l’altre i l’autonomia. L’any 1991 amplia la seva atenció fins al Cicle Superior, i es denomina Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar.
 • I Jornades Internacionals sobre la SD: «El nen en edat escolar. Avenços mèdics i psicopedagògics».
 • Premi INSERSO de fotografia al conjunt de fotografies Integració en l’Esport.
 • Creació del Programa d’Autonomia Jove.
 • Primer cicle de conferències trimestrals, per a pares i professionals, sobre temes sanitaris i psicopedagògics.
 • Creació d’un Centre de Recursos per potenciar la informació, la formació permanent, la investigació i la seva difusió.
 • Integració del  CDBR en la Coordinadora de Documentació Biomèdica de Barcelona.
 • El butlletí Síndrome de Down. Treballs i Resums Científics per a Professionals inclou articles externs i de professionals del CMD. Neix la seva edició en castellà sota el títol Síndrome de Down, Artículos y Resúmenes Científicos; la reben tots els pediatres d’Espanya.
 • S’impulsa la creació del primer programa d’integració laboral per a joves amb SD, «Projecte Aura».
 • I Premi Biennal d’Investigació Ramon Trias Fargas.
 • III Jornades Internacionals sobre la SD: «L’adolescent i el jove. Avenços mèdics i psicopedagògics».
 • Aula Oberta I. Espai d’intercanvi entre mestres d’alumnes amb la SD integrats a l’escola ordinària.
 • El curs de postgrau amplia la seva durada de 45 h a 2 anys.
 • Aula Oberta II. Neix com a reforç i ampliació de l’Aula Oberta I. Ambdues s’unifiquen l’any 1998.
 • IV Jornades Internacionals sobre la SD: «Per arribar a ser una persona autònoma».
 • Creu de Sant Jordi a Montserrat Trueta, presidenta del Patronat de la FCSD, «per la seva gran tasca envers la integració social de les persones amb discapacitat».
 • El curs de postgrau esdevé el Màster en Atenció Primerenca, reconegut per la UB.
 • Premi Relacions Públiques Catalunya 92 «per les seves accions en el camp de la imatge i la comunicació».
 • «La Marató» de TV3, programa solidari en què es recapten fons per a «obtenir més coneixements de la disfunció del cromosoma 21 i prevenir i pal·liar els efectes produïts per l’excés de material genètic».
 • Jornades Internacionals sobre la SD: «La relació amb l’altre en la construcció de la identitat. Avenços mèdics i psicopedagògics».
 • X Aniversari. Conferència magistral «Educació per a tots en el 2000» a càrrec de Federico Mayor Zaragoza, director general de la UNESCO.
 • S’inicien els 10 projectes de recerca finançats gràcies a la recaptació obtinguda en «La Marató» de TV3.
 • II Màster en Atenció Primerenca.
 • VI Jornades Internacionals sobre la SD: «Procés cap a la vida adulta de les persones amb la SD».
 • Creació del Servei d’Integració Laboral «Col·labora» per a la inserció laboral, mitjançat suport natural, de les persones amb discapacitat intel·lectual en l’empresa ordinària.
 • Primers Grups de germans.
 • Creació de la nostra pàgina webamb domini propi a partir de 1999: www.fcsd.org.
 • La revista Síndrome de Down, Articles i Resums Científics per a Professionals inicia una nova etapa i passa a denominar-se SD-DS. Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down. Quadrimestral i gratuïta, s’edita en castellà, català i anglès. Accessible en format digital a www.fcsd.org a partir de l’any 2002.
 • I International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome, que presenta els resultats dels projectes de recerca finançats gràcies a «La Marató» de TV3. Cal destacar: mapes gènics de les diferents regions del cromosoma 21 i informatització de les 1200 històries clíniques que en aquest moment conformen la base de dades del CMD, que en l’actualitat són més de 2100.
 • El SAP esdevé concertat i gratuït.
 • Conclusió oficial dels projectes finançats gràcies a la Marató de TV3.
 • Elaboració de les «Taules de creixement i pes, específiques per a infants espanyols amb la SD» (amb dades extretes a partir de la base de dades del CMD), eina que avui utilitzen la majoria de pediatres espanyols.
 • XV Aniversari. Conferència commemorativa «El procés de desenvolupament i envelliment de la persona amb SD» impartida pel Professor Ira Lott, University of Califòrnia, Irvine.
 • Creació del Servei de Preparació i Habilitats Socials «PAS», que incorpora el Programa d’Autonomia Jove per a desenvolupar les competències socials, promocionant i fomentant activitats d’oci. Des de l’any 2001 atén persones amb altres discapacitats intel·lectuals.
 • SD-DS. Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down s’indexa a EMBASE/Excerpta Medica i a l’Índice Médico Español (IME).
 • VII Jornades Internacionals sobre la SD: «Arribar a ser adult».
 • Creació del Servei de Vida Independent «Me’n vaig a casa». La persona amb discapacitat tria on i amb qui vol viure. La FCSD organitza el suport necessari per realitzar el Pla d’Atenció Personal, elaborat amb la persona, i l’ajuda a establir, o mantenir, els vincles i relacions amb el seu entorn social.
 • El SAP passa a denominar-se CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca).
 • I Concurs Treball de Recerca sobre la Persona amb la Síndrome de Down, adreçat a alumnes de 2n de Batxillerat de les escoles de Catalunya.
 • El CDBR és incorporat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).
 • II International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome i reunió del Down Syndrome Medical Interest Group (DSMIG).
 • Premi Extraordinari de la I Edició dels Premis Catalunya d’Educació, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, «per la intensa tasca i dedicació excepcional en favor de la integració socio-escolar de nens i nenes amb la síndrome de Down».
 • El Servei d’Integració Laboral obté el certificat de qualitat ISO 9001:2000Es renova anualment.
 • VIII Jornades Internacionals sobre la SD: «Construint el futur. Interrogants d’avui. Respostes pel demà».
 • XX Aniversari. Conferència magistral «Drets Humans al segle XXI», impartida per Rigoberta Menchú Tum, Premi Nobel de la Pau.
 • Medalla d’Honor del Parlament, categoria or, a Montserrat Trueta per «el seu treball en la millora de la qualitat de vida de les persones amb SD i per la seva contribució a la integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual».
 • III International Conference on Chromosome 21 and Medical Research on Down Syndrome i reunió del Down Syndrome Medical Interest Group (DSMIG).
 • El Servei de Preparació i Habilitats Socials «PAS» es divideix en dos: el Servei de Formació d’Adults i el Servei d’Oci «Quedem?».
 • El Servei d’Atenció Terapèutica es consolida com a prestació transversal.
 • SD-DS. Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down s’indexa en l’Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS).
 • Premi Solidari de la III Edició dels Premis Llongueras de Moda i Imatge, per ésser «l’entitat que més ha contribuït a solucionar algun dels problemes socials a Espanya durant el 2005».
 • I Trobada Anual d’Usuaris i Famílies de la Fundació.
 • IX Jornades Internacionals sobre la SD: «Cap a la tercera edat: reptes i esperances».
 • XX Aniversari del CMD. Gala benèfica «Somnis solidaris al Liceu».
 • El Servei d’Atenció a les Famílies es consolida com a prestació transversal.
 • Medalla d’or de Cruz Roja Española, en reconeixement «a la tasca que desenvolupa en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual».
 • X Aniversari del Servei de Suport a la Vida Independent.
 • Premio Reina Sofía de Prevención de la Discapacidad «pels treballs de l’equip del Centre Mèdic Down, adreçats a donar resposta mèdica a la realitat que viuen les famílies amb persones amb la síndrome de Down, a partir de la investigació biomèdica, desenvolupament assistencial, difusió i divulgació mèdica, amb el resultat d’una integració social i laboral certa».
 • Jornada Internacional Commemorativa: «Vida independent: el dret a decidir»SD-DS. Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down, s’indexa a Scopus.
 • L’Institut Català de la Salut incorpora les «Taules de creixement» en la història clínica informatitzada i en l’estació de treball dels professionals d’atenció primària.
 • Neix «Protagonistes», primer grup format per joves autogestors.
 • El Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar amplia la seva atenció amb activitats per a infants d’entre 3 i 6 anys.
 • Premi Lectura Fàcil, apartat Estímul a la Continuïtat, de l’Associació Lectura Fàcil, pel Club de Lectura de la Fundació.
 • El CDIAP i el Servei de Suport a la Vida Independent obtenen el certificat ISO 2001:2008.
 • Nova web, amb criteri 2.0, accessible per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Llançament d’EXIT21, el primer bloc coordinat i escrit per persones amb DI.
 • Creació del grup d’autogestors «Benvinguts a casa».
 • XXV Aniversari del Centre Mèdic Down.
 • Premi «Ramon de Teserach», que atorga l’Acadèmica de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, per la tasca del Centre Mèdic Down en la promoció de la salut.
 • XII Premi de Solidaritat Xavier Fàbrega.
 • El Centre Mèdic Down crea la Unitat de síndrome de Down i malatia d’Alzheimer.
 • I Cicle de conferències dirigides a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • XXV ANIVERSARI del Servei d’Oci «Quedem?».
 • Iniciem un pla transversal de capacitació en drets humans.
 • Placa al Treball del President Macià, de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement «a la tasca realitzada en matèria d’inclusió laboral pel Servei d’Integració Laboral Col·labora».
 • XII Jornades Internacionals sobre la síndrome de Down: 30 anys i un gran futur!
 • XXX Aniversari de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
 • XVI Jornades Internacionals Darcelona Down: «Discapacitat i deteriorament cognitiu en la persona amb la síndrome de Down. Del naixement a la vellesa»
 • Creació de l’Assemblea de Drets Humans.
 • Integració funcional de la Unitat SD i MA al Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Primera oferta de formacions a les universitats (UPF i UB).
 • XX Aniversari del Servei d’Inserció Laboral «Col·labora».
 • Elecció de Montserrat Vilarrasa, membre de l’Assemblea, com a representant de les persones amb discapacitat al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).
 • Inauguració de la Unitat Alzheimer-Down al Pavelló Santa Victòria, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • XXX Aniversari del CMBD.
 • XVII Jornades Internacionals Barcelona Down: «L’infant i la seva família: noves realitats, noves respostes».
 • El Concurs Treball de Recerca sobre la Persona amb SD esdevé Concurs Treball de Recerca Josep Maria Jarque sobre la persona amb SD.
 • Premis Alzheimer 2017, Modalitat Social, de la Societat Espanyola de Neurologia.
 • Publicació del llibre d’estil d’ÈXIT21 per tractar la discapacitat als mitjans.
 • Mor Montserrat Trueta, fundadora i presidenta de la FCSD.
 • L’Assemblea de DH de la FCSD canvia el seu nom per Assemblea de DH Montserrat Trueta.
 • XXXV Aniversari de la Fundació Catalana Síndrome de Down.
 • Concert La celebració de la vida, in memoriam Montserrat Trueta.

 • I Edició del Montserrat Trueta Outstanding Career Award en col·laboració amb la T21 Research Society.

 • Signatura de l’acord de col·laboració entre l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i la Fundació Catalana Síndrome de Down, per a l’atenció a les persones amb la síndrome de Down en edat pediàtrica.

 • El departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va concedir en el marc dels Premis Civisme en la modalitat de Ciutadania i Virtut Civil una menció honorífica a la FCSD per haver possibilitat que Montserrat Vilarrassa, membre de l’Assemblea de Drets Humans Montserrat Trueta i vocal del Consell Rector de l’IMPD, hagi pogut desenvolupar una carrera d’activisme internacional en defensa dels drets de les persones en situació de discapacitat intel·lectual.

Adhesions

La Fundació Catalana Síndrome de Down manté des dels seus inicis una estreta relació amb altres entitats d’Espanya, Europa, Canadà, Estats Units i Amèrica Llatina.

Accessibility